חיפושדלג על חיפוש

חייבים / הוצאה לפועל

תשלום בגין ביקור במיון

סעיף 29. 2. ב לתוספת השנייה לחוק בריאות ביטוח ממלכתי (1994) קובע כי, ככלל, טיפול רפואי הניתן לחדרי מיון כרך בתשלום עפ"י תעריפון משרד הבריאות.

חוק בריאות ממלכתי מפרט את המקרים בהם הפונה פטור מתשלום, כמפורט:
1. מבוטח שפנה בעצמו לחדר מיון עם מכתב רפואי ו/או עם טופס 17 ולא אושפז.
2. מבוטח שאושפז גם אם לא היה בידו מכתב רפואי ו/או טופס 17.
3. נפגע עבודה, שבידו אישור ממעבידו (טופס בל/250) על פגיעה בעבודה.
4. נפגע תאונת דרכים, שימציא אישור מן המשטרה על התאונה.
5. תלמיד, שנפגע בביה"ס, או בטיול של ביה"ס ("תאונת בית ספר") ובידו אישור מבית הספר.
6. מבוטח שפנה לחדר מיון במקרים כדלקמן:
א. כל שבר חדש.
ב. פריקה חריפה של כתף או מפרק.
ג. פציעה הדורשת איחוי ע"י תפירה או אמצעי איחוי חלופי.
ד. שאיפת גוף זר לדרכי הנשימה.
ה. חדירת גוף זר לעין.
ו. טיפול במחלות סרטן.
ז. טיפול במחלת המופיליה.
ח. טיפול במחלת סיסטיק פיברוסיס.
ט. אישה שנתקפה בצירי לידה.
י. מי שפונה לבית חולים ע"י אמבולנס מד"א, מהרחוב או ממקום ציבורי אחר עקב אירוע פתאומי.
יא. תינוקות עד גיל חודשיים הפונים עקב הופעה פתאומית של חום גבוה מעל C 38.5.
יב. חולי דיאליזה.

הרשימה שפורטה לעיל אינה רשימה סגורה. כל קופת חולים רשאית להקנות למבוטחיה זכויות נוספות עפ"י שיקול דעתה ולאפשר קבלת טופס התחייבות כספית (גם אם הקופות אינן מחויבות לכך עפ"י החוק).
כדי לברר עם קיימת זכאות לתשלום בגין הביקור המיון בנסיבות אחרות – על המטופל לפנות לקופ"ח בה הוא חבר/מבוטח.

בית החולים מכבד התחייבויות כספיות של קופת חולים (או מבטח אחר) הנמסרת תוך 120 יום ממועד הטיפול.
עם זאת, במקרים כאשר בהם בי"ח פונה ב"תזכורת חוב" בגין חובות ישנים (עקב ביקור במיון לפני שנת 2018) ניתן יהיה להמציא טפסי 17 עד למועד הנקוב לתשלום על גב שובר התשלום.

אוכלוסיות מיוחדות

חיילים המובטחים ע"י צה"ל – יש להמציא אסמכתא תקציבית משלטונות הצבא.
קטינים – המחויבות לתשלום בגין ביקור של קטין (אדם שטרם מלאו לו 18 שנה) היא של הוריו.
עצמאיים שקיבלו טיפול במיון כתוצאה מתאונת עבודה – יש להמציא טופס ביטוח לאומי ב.ל. 283 .
תאונת דרכים המתרחשת בדרך לעבודה, בזמן העבודה או בדרך חזרה מהעבודה – נחשבת כתאונת עבודה ולכן במקרים אלו יש להמציא טופס ב.ל.250 מהמעסיק.

תהליך הגבייה

א. הגבייה ממטופלים שלא הסדירו את התשלום בגין ביקור במיון, מתבצעת באמצעות רשות           האכיפה/הוצל"פ. לפני פתיחת הליכים בהוצל"פ, מטופלים/ חייבים מקבלים  2 מכתבי התראה.
המכתב הראשון נשלח למטופל במועד הסמוך למועד הביקור, לפי הכתובת שמפורטת ברישומי ביה"ח.
המכתב השני נשלח בדואר רשום לכתובת המפורטת במרשם האוכלוסין. מועד הפקת מכתב ההתראה השני הוא בסמוך למועד של פתיחת הליכים ברשות האכיפה/ הוצל"פ למימוש החוב.

ב. יובהר כי אם אדם עובר לגור בכתובת אחרת, עפ"י החוק עליו לעדכן את כתובתו במשרד הפנים. העובדה שבמועד נתון המטופל התגורר בכתובת אחרת, אינה מהווה עילה לעיכוב הליכים מול רשות האכיפה/ הוצל"פ.

ג. עיכוב בהסדרת התשלום בגין הביקור עלול לגרור הכבדה כספית וכן טרחה  נוספת. ההבדלים העיקריים בין תשלום עד למועד המפורט על גב השובר, לבין תשלום במועד מאוחר יותר הינם:

 

 

עד המועד המפורט בשובר

אחרי המועד המפורט בשובר

הפרשי ריבית והצמדה

תשלום של הקרן בלבד

תשלום מלא לרבות ריבית והצמדה

חיוב בגין אגרות הוצל"פ

לא נפתחים תיקים בהוצל"פ

תשלום אגרת הוצל"פ (עומדת על מעל 200 ₪)

קבלת העתקי סיכום ביקור במיון

ניתן להזמין ולקבל את העתקי סיכום הביקור ללא עלות

תשלום בקופת ביה"ח בשיעור של 50% מהתעריף המפורט באתר משרד הבריאות

קבלת ט' 17

ביה"ח מכבד את טפסי ההתחייבות (טופס 17). בד"כ קופת החולים ידרשו מהמטופל להמציא את סיכום הביקור במיון

ט' 17 יכובדו עד 120 יום ממועד הביקור.

כאמור, בנוגע לחובות ישנים – יכובדו ט' 17 עד למועד המפורט בשובר

אפשרויות התשלום

דרך שוברים בבנק הדואר או באמצעות כרטיס אשראי בשיחת טלפון עם הקופה שבגזברות ביה"ח

דרך הוצל"פ בלבד

 

 

 הנחות/ הקלות בתשלום

דרגות החופש ומידת שיקול הדעת המוקנית לעובדי ביה"ח הינה מינימאלית. במסגרת חידוד נהלים הובהר כי למעט מקרים חריגים ביותר, אין לעובדים ברשות הציבורית סמכות "לוותר" על זכויות שמגיעות למדינה ולמחוק או להפחית חובות. 
דוגמאות בולטות לאותם מקרים הם דיירי רחוב או מטופלים המוגדרים בסטאטוס של פושטי רגל.

 הסדרת ביקורים


יש להסדיר את התשלום בגין כל ביקור וביקור. אם מטופל ביקר במיון מספר פעמים (ואפילו באותו יום) על המטופל להמציא טופס התחייבות או לשלם עבור כל אחד מהביקורים.
יצוין כי רשימת הביקורים המפורטת במכתב שהגיע אליכם אינה משקפת בהכרח את כל החובות מול ביה"ח, שכן:
א. ההתראה מפרטת עד 5 ביקורים, חלק מהמטופלים ביקרו מיון יותר מ-5 פעמים.
ב. ההתראות מתייחסות לחובות שטרם הוסדרו בגין ביקורים במיון בלבד (ולא לחובות בין טיפולים במרפאות או במסגרת אשפוז).
ג. ההתראות מפרטות ביקורים עד סוף 2017 (ואינן כוללות ביקורים ב-2018).

תיאום של הביקור עם קופ"ח

בחלק מהמקרים, מטופלים מתאמים מראש את הביקור במיון עם קופ"ח.
במקרים בהם מטופלים מוסרים לפקידות הקבלה את טופס ההפניה, התשלום עבור הביקור במיון מתבצע ישירות מול קופת החולים.
התקלה השכיחה – המטופל מניח (בטעות) שההפניה מועברת ישירות מקופ"ח אל חדר המיון. בחלק מהמקרים הקופות אכן שולחות את ההפניה בפקס לביה"ח, אבל, הקופות אינן מחויבות לשלוח את ההפניה לביה"ח ובמקרים רבים – ההפניה לא מגיעה אלינו.
במקרים אלו – ניתן לפנות לקופת חולים להפקת העתק של טופס ההפניה המקורי. 
במקרים אחרים, לאחר הביקור קופ"ח ממציאות ט' 17 למטופלים, אבל גם במקרים אלו, הקופות אינן נוהגות להעביר טופסי ה-17 ישירות לבי"ח.
במקרים בהם המטופל סבר שטופס 17 הועבר לבי"ח, יש להעביר אלינו העתק של טופס ההתחייבות. אנו נכבד טופסי התחייבות ישנים – אם מועד הפקת הטופס המקורי היה בסמוך למועד הביקור .
את טפסי ההתחייבות /טפסי ההפניה יש לשלוח לדוא"ל – XXX. או לפקס 03-5028806.

יצירת קשר

 

טלפון

שעות פעילות

הערה

תשלום בקופת ביה"ח

ניתן לשלם במזומן או בכרטיס אשראי.

035028771

8-15 א' – ה'

לא ניתן לשלם בגין הביקור בקופת בי"ח לאחר התאריך הנקוב במכתב ההתראה

קבלת גיליון חדר מיון

מאותר ע"י מח' רשומות רפואיות

035028142

8-14 א' – ה'

סיכום ביקור נדרש ע"י קופות החולים כתנאי להמצאת טופס התחייבות

בירורים שונים

דוא"ל hovot@wmc.gov.il

9-12 א' -  ה'

ניתן לתאם פגישה

טל' לתיאום 035028084

תשלום ברשות האכיפה

ניתן לשלם גם בטלפון באמצעות כרטיס אשראי של בעל החוב

*35592

8-16 א' – ה'

רלוונטי לאחר שחלף המועד הנקוב בשובר

 

 

 

עבור לתוכן העמוד